وقتی شارژمغزتان تمام میشود

photo_۲۰۲۰-۱۲-۰۲_۱۹-۵۳-۱۲.jpg

?وقتی شارژ مغزتان به پایان نزدیک می‌شود،
?برای شارژ باید به دنبال ? بگردید!
#فرهنگ_کتابخوانی

@book_room
@tanhaelaj