هفته کتابخوانی

photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۴_۲۰-۴۳-۱۰.jpg

سلام و تحیت و خداقوت و تبریک محضر همه کتابخوانها و کتاب دوستها و کتابدارها و هرکسی که در مسیر اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی است. ?

 

@tanhaelaj