۲۴ آبان بزرگداشت علامه طباطبایی و روز کتاب و کتابخانی

photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۴_۱۰-۱۱-۲۴.jpg

? ۲۴ آبان بزرگداشت علامه طباطبایی و روز کتاب و کتابخانی

#رهبرمعظم انقلاب:

کسی مثل علامه #طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) در حوزه علمیه ى قم پیدا شد؛
ايشان هم فقیه بود و هم اصولى؛ هم مى توانست درس خارج فقه مفصلی بدهد؛ هم مى توانست درس خارج اصول مفصلی ترتیب دهد و فضلا را جمع کند؛

اما او به کارى پرداخت که ان روز ان را لازم مى دانست.

بعد هم حوادث و وقایع شهادت داد بر اين که اين ها لازم است.

او گفت من مى بينم که دارند تفکرات و فلسفه ى کاذب مارکسیستی را در ذهن ها جا مى دهند؛

نمى شود با توضیح المسائل اين ها را پاسخ دهیم؛ توضیح المسائل جای خودش را دارد؛ جواب اين #شبهه ها را با چیز ديگرى بايد داد.
ايشان #اصول_فلسفه_و_روش_رئالیسم را نوشت.

? ديدار جمعی از روحانیون همدان- ۱۵تیر۸۳

@tollabolkarimeh

@alfavayedolkoronaieh?