تشکیل ستاد مردمی محل

photo_۲۰۲۰-۱۰-۲۵_۱۴-۰۸-۳۹.jpg

طرح و ایده و برنامه برای لبیک به امر حضرت امام در مورد کرونا و کارهای محله محور

با دقت بخوانید و هر کجا هستید بسم الله...

@btyazd99
@tanhaelaj