سلسله نشست های تحلیل و بررسی- کتاب دعوا سر اولویت است

251701025 259533

سلسله نشست های تحلیل و بررسی کتاب

دعوا سر اولویت است
مدرس کارشناس: استاد زینی وند
مصلی بزرگ ایلام
 
دعوا سر اولویت است
حجت الاسلام علوی