آمادگی شبکه اعزام سخنران «عمار یزد» برای اعزام سخنران و استاد با موضوع: جوانان، مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور

860757604 188430

آمادگی شبکه اعزام سخنران  «عمار یزد» برای اعزام سخنران و استاد با موضوع:

 
جوانان، مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور
بیان مأموریت ها و وظایف جوانان در گام دوم
مشاهده لیست و مشخصات سخنرانان و اطلاعات بیشتر:
ammaryazd.ir
 
 شبکه اعزام سخنران عمار یزد 
@ammaryazd