برگزاری جلسه اول- سلسله نشست های زیر خیمه حسین(ع) با محوریت آثار عاشورایی زیر خیمه حسین(ع) در استان ایلام

868864320 179939

برگزاری جلسه اول- سلسله نشست های زیر خیمه حسین(ع) با محوریت آثار عاشورایی زیر خیمه حسین(ع) در استان ایلام