گزارش تصویری- اولین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی اساتید و مربیان دوره بینش مطهر

965737523 176868

849479045 179628

گزارش تصویری

 

 اولین جلسه دانش افزایی و توانمندسازی اساتید و مربیان دوره بینش مطهر  
 
با حضور حجت الاسلام علوی