معرفی....

photo_۲۰۲۰-۱۰-۳۱_۱۲-۰۷-۲۳.jpg

⏰ معرفی های دو دقیقه ای

?الی الحبیب

#اصحاب_صراط_سوی
#حجت_الاسلام_علوی
#نشر_سدید
@tanhaelaj