پزشکی

?«پزشکی»؛ با امام حسین یا بی امام حسین؟

«گر طبیبانه بیایی به سر بالینم
به دو عالم ندهم لذت بیماری را»
?معادلات پزشکی ناظر به دو عرصه هست یکی جسم و دیگری روح و این دو بر هم تأثیر و تأثر دارند. یک روح قوی میتواند جسم را هم با خود همراه کند. بسنده کردن به جسم در طبابت، خود یک بیماری است! که بخش اعظم تأثیر عالم روح را در نظر نگیری...

?نظام فعلی پزشکی جهان عمدتا نظام درمان محور است. درد میبری، درمان تحویل میگیری! هر دردی درمانی دارد. پزشکان با تشخیص درد نسخه ای برای درمان آن تجویز میکنند. نمیشود یک نسخه را برای همه درد ها تجویز کرد. این یک قانون بدیهی در پزشکی است؛ اما بالاتر از آن میتوان از پزشکی شفا محور هم حرف زد! پزشکی با امام حسین! پزشکی با کسی که شفا در تربت اوست...

?چه بسیار شنیده ایم ماجرای کسانی که پزشکان جوابشان کرده بودند اما از این خانه جواب گرفتند... اینجا مرزها باریکتر از مو میشود! باید مواظب بود دو طرف از این حرفها سوء استفاده نکنند که برخی فقط دعا و توسل را بگیرند و برخی فقط دوای ظاهری را!
«عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد
ای خواجه درد نیست و الا طبیب هست»

?«ما بعد الحسین»
وقتی امام حسین وارد معادلات زندگی میشوند

#حجت_الاسلام_علوی
#ما_بعد_الحسین
#نشر_معارف
@tanhaelaj