سوالات

🛑 سؤالات مسابقه کتاب‌خوانی احلی من المثل:

1- کاربرد اصطلاح "آتیش پاره"مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) در هنگام ناراحتی و برای عتاب
ب) تشکر از آتش نشان
ج) شخص گفتمان ساز
د) یک نوع فحش است!

2- کدام یک از اصطلاحات زیر با دیگر گزینه ها، معنای متفاوت دارد؟
الف) آه در بساط داشتن
ب) اشک نریخته، گناه ریخته
ج) اشکش دم مشکه
د) اشک نریخته، ثواب برده

3- کاربرد اصطلاح "آدم سر تو دست" چیست؟
الف) برای آدم پشیمان به کار می رود
ب) برای آدم هیئتی و تشکیلاتی به کار می رود
ج) برای آدم بی دست و پا به کار می رود
د) الف و ج

4- اصطلاح "اصحاب الجدار" به چه کسی گفته می شود؟
الف) استاد بنا
ب) شخصی که همیشه بدون عذر، خود را اهل عذر نشان می دهد
ج) شخصی که به بهانه های مختلف گوشه مراسم می نشیند
د) ب و ج

5- "قضای خواب شهدا" با کدام یک از اصطلاحات زیر هم معنی است؟
الف) استراحت بماند بعد از شهادت
ب) ما استراحت نخواهیم کرد
ج) بی خوابی زده به سرش
د) ما به جای شهدا می خوابیم

6- نسخه ارتقا یافته "خدا از بزرگی کمت نکند" کدام یک از اصطلاحات زیر است؟
الف) خدا عمرت بدهد
ب) خدا از نوکری کمت نکند
ج) خدا از برادری کمت نکند
د) خدا انسان را آفرید و انسان توجیه را!

7- کدام یک از عبارات زیر می تواند جایگزین ضرب المثل "فیلَم یاد هندوستان کرده است" باشد؟
الف) دل خود دار!
ب) دلم هوای کربلا دارد
ج) دلم گرفته
د) دُر به نجف بردن

8- اصطلاح "دین آدامسی" با کدام یک از بیماری های تشکیلاتی زیر مرتبط است؟
الف) بیماری رخوت و بی بخاری
ب) بیماری آنفلونزای نیویورکی
ج) بیماری نفاق و نفهمی عمدی
د) بیماری شاخ بازی!

9- عبارت " باید خادم بود، یا خادم حسین یا خادم یزید، حد وسطی هم وجود ندارد. اگر به حسین خدمت نکنی به یزید خدمت خواهی کرد، این را تاریخ نشان داد" ریشه معنوی کدام یک از ضرب المثل ها یا اصطلاحات زیر است؟
الف) خدا از نوکری کمت نکند
ب) خادم ارباب
ج) خنجر شمر در خانه اوست
د) آب به امام نمی دهند و آتش به یزید

10- از زمانی که دو نفر بنا گذاشتند با هم یک کار مشترک انجام دهند، کدام اصطلاح متولد شد؟
الف) خوش اشک
ب) خون دل خوردن
ج) غلام باش نه ارباب
د) ب و ج

سوال تشریحی:
یک اصطلاح یا ضرب المثل جدید هیئتی پیشنهاد دهید، با ذکر توضیح و طبق نمونه ضرب المثل های کتاب:
تعریف،پیشینه،ریشه معنوی،کاربرد،نقد،پیشنهاد.

#اربعین99
#کربلا_ضرب_المثل‌های_مرا_تغییر_داد