باز.....

#بازنشر
? آنچه از اربعین آموختیم:

?اربعین؛ ظرفیتی برای خودشناسی

?جا دارد در اربعین امسال از خود سوال کنیم که برای امام حسین چه کاری می توانیم انجام بدهیم؟ تفکر و توسل در این مسیر برای رسیدن به پاسخ های سرنوشت ساز، یکی از بهترین اقدامات در این سفر است و خودشناسی خوبی به انسان می دهد.
انسان در این مسیر باید بفهمد به چه درد امامش خواهد خورد؟

#ایده
#اربعین
#حجت_الاسلام_علوی

@tanhaelaj