اگر حسین یکی از ما بود

111111111اگر حسین یکی از ما بود...
اگر حسین یکی از ما بود، علم و بیرق او را و یادبودش را در هر نقطه از زمین برپا می کردیم و تمام مردمان را به مسیحیت دعوت می کردیم.
پژوهشگر مسیحی – آنتوان بارا
پیشنهاد: کتاب امام حسین در اندیشه مسیحیت ایشان را حتما بخوانید ولو مقدمه‌اش را. کم‌ترین اثرش افزایش انگیزش مضاعف (بخوانید غیرت!) در  انسان برای شناخت امام حسین است.