بخشی از نامه شهيد علم الهدي به خواهرش

 

naameبخشی از نامه شهيد علم الهدي به خواهرش