برشی از کتاب الی الحبیب


ela habibبرشی از کتاب الی الحبیب
در فقه گفته میشود آب قلیل اگر به کر متصل باشد، دیگر حکم آب کر را دارد.
اصحاب هم این گونه بودند. خود را به اقیانوسی وصل کردند که برای همیشه حضور دارد. پس آنها هم حضورشان همیشگی است. این سر جاودانگی اصحاب امام حسین با خود امام است. (صفحه 11)