برشی از کتاب تنها علاج روضه امام حسین: اولین اتفاق تمدن مهدوی

برشی از کتاب تنها علاج
روضه امام حسین: اولین اتفاق تمدن مهدوی
کربلا طليعه جامعه مهدوي است و روضه آغازین قیامش این است  آن هنگام که در ميان رکن و مقام ايستاده و فرياد ميزند:
«ألا يا أهل العالم! أنا الامام القائم
ألا يا أهل العالم! أنا الصمصام المنتقم
ألا يا أهل العالم! ان جدي الحسين قتلوه عطشانا
ألا يا أهل العالم! ان جدي الحسين طرحوه عريانا
ألا يا أهل العالم! ان جدي الحسين سحقوه عريانا» (الزام الناصب 2:282)
آگاه باشيد اي مردم جهان! من امام قائم هستم
آگاه باشيد اي مردم جهان! من شمشير انتقامگر هستم
آگاه باشيد اي مردم جهان! جدم حسين را تشنه شهيد کردند
آگاه باشيد اي مردم جهان! جدم حسين را با بدن عريان رها کردند
آگاه باشيد اي مردم جهان! از روي دشمني بدنش را خرد کردند.
در سرزمين موعود خورشيد از شرق کربلاي حسين طلوع خواهد کرد و بر وادي ظهور مهدي خواهد تابيد.