برخی کتابها را لااقل یک بار از دومتری ببینید

quran3049583409برخی کتابها را باید خرید. برخی را باید خورد! برخی را حتما باید در قفسه کتابخانه مقابل خود داشت.

برخی را هم لااقل یک بار باید از فاصله نزدیک دید و آنها را با تورقی خوشحال کرد! البته این خوشحالی مسری است و شما را هم از این ملاقات خوشحال خواهد کرد...

برخی هنوز کتب اربعه را تاکنون یک بار از فاصله دومتری هم ندیده اند و اصلا نمیدانند کافی چند جلد است؟! هنوز یک بار لذت تورق این کتب نورانی را نیافته اند...