تأملی درباره نقش‌ها در عاشورا

نشستی با استاد سنگری
زیارت عاشورا، مانیفست شیعه 
 
زیارت عاشورا، نوعی مانیفِست شیعه است؛ اگر این تعبیر، تعبیر خوبی باشد. این زیارت، اساس نامه تفکر و فرهنگ نامه فهم شیعی است.

 

عنوان بصری کیست؟

 پیرمردی نود و چهار ساله که مدتی است نزد مالک‌بن‌انس شاگردی می‌کند و هوای شاگردی جعفربن‌محمد او را بی‌قرار کرده است. اما سخن آن است که ظاهرا امام صادق او را نمی‌پذیرد! عنوان منتظر لحظه دیدار علمی با امام است و این یعنی آغاز داستان عنوان بصری!