عنوان بصری کیست؟

 پیرمردی نود و چهار ساله که مدتی است نزد مالک‌بن‌انس شاگردی می‌کند و هوای شاگردی جعفربن‌محمد او را بی‌قرار کرده است. اما سخن آن است که ظاهرا امام صادق او را نمی‌پذیرد! عنوان منتظر لحظه دیدار علمی با امام است و این یعنی آغاز داستان عنوان بصری!

 

تأملی درباره نقش‌ها در عاشورا

نشستی با استاد سنگری
زیارت عاشورا، مانیفست شیعه 
 
زیارت عاشورا، نوعی مانیفِست شیعه است؛ اگر این تعبیر، تعبیر خوبی باشد. این زیارت، اساس نامه تفکر و فرهنگ نامه فهم شیعی است.