انسان۲۵۰ساله

 
این نمونه ای از چگونگی ارتباطِ امام با یارانِ نزدیک است و نمایانگرِ وجود پیوستگی و رابطه ای محاسبه شده و تشکیلاتی ؛ و نیز نمونه ای است از موضع گیری حکومت در برابر این یاران.
پیداست که ایادی خلافت - که بیش از هرچیز به حفظ و قدرت و استحکام بخشیدن به موقعیت خود می اندیشند - از روابط امام با یاران نزدیک و فعالیت های جمع آنان یکسره بی خبر نمی مانند و کم و بیش بویی از این موضوع می برند و در صدد کشف و مقابله با آن بر می آیند.
به تدریج نمای معترضانه در زندگیِ آن حضرت و نیز در جوّ. عمومی تشیع پدید می آید و آغاز فصلِ دیگری را در تاریخِ زندگیِ امامانِ شیعه نوید می دهد.
 اگرچه در متون تواریخ اسلامی و نیز در کتب حدیث و غیره به صراحت از فعالیت های تعرض آمیز و باالنّسبة حادّ امام باقر سخنی نیست - و البته این خود ناشی از علل و عواملی چند است که مهم ترین آنها اختناق حاکم بر آن جوّ و ضرورت تقیه برای یاران معاصر امام است که تنها مراجع مطلع از جریاناتِ زندگیِ سیاسیِ امام بوده اند - ولی همواره از عکس العمل های حساب شدهٔ دشمنِ آگاه می توان عمق عملِ هرکس را کشف کرد.
 دستگاهِ مقتدر و مدبری چون دستگاه هشام بن عبدالملک که مورخ ، او را مقتدرترین خلیفه اموی می داند ، اگر با امام باقر یا هرکس دیگر ، با چهره ای خشن روبرو می شود ، بی گمان ناشی از آنست که در روش و عملِ وی تهدیدی برای خود می بیند و وجود او برایش تحمل ناپذیر می گردد .
 تردیدی نمی توان داشت که اگر امام باقر فقط به زندگی علمی - و نه به سازندگی فکری و تشکیلاتی - سرگرم بود ، خلیفه و سرانِ رژیم خلافت به صرفه و صلاح خود نمی دیدند که با سخت گیری و شدت عملی که به خرج می دهند ، اولاً آن حضرت را با مقابله ای تند علیه خود برانگیزند- چنان که در زمانی نزدیک ، نمونه ای از این تجربه را مشاهده می کنیم ...
از جمله قیام حسین بن علی ( شهید فخ۱) ثانیاً گروه دوستان و معتقدان به امام را - که تعدادشان اندک هم نبوده است - بر خود خشمگین کنند و از دستگاه خود ناراضی سازند.
کوتاه سخن اینکه از عکس العمل نسبتا حاد رژیم خلافت در اواخر عمر امام باقر می توان عمل نسبتاً شدید و حادّ آن حضرت را استنباط کرد.
ادامه دارد
 
۱-از نوادگان امام حسن مجتبی است که در زمان موسی الهادی نوه منصور ، خروج کرد و فخ نام چاهی در یک فرسخی مکه است.
 
 
امام باقر
انسان250ساله
تشکیلات
زیر خیمه حسین

 عنصر غربت در این نهضت، انقلاب ما را به همین اندازه، به نهضت حسین‌بن‌علی شبیه کرده است.

 این غربت، شما را نترساند و به وحشت نیندازد. قلّه غربت را حسین‌بن‌علی و یارانش - بزرگوارانی که ما این‌طور برایشان سینه میزنیم و اشک میریزیم و آنها را از فرزندان خودمان بیشتر دوست میداریم - پیمودند و فایده‌اش این شد که امروز اسلام زنده است؛

انسان۲۵۰ساله

 
نُعمان بن بشیر می گوید : من در سفر حج با جابر بودم. در مدینه بر أبی جعفر - امام باقر علیه السلام - در آمد و در روز آخر با آن حضرت خداحافظی کرد و شادمانه از نزد او بیرون آمد .

امام خامنه‌ای:

 
حرکت امام خمینی، مشابهت های زیادی با نهضت حسینی دارد و تقریباً الگوبرداری شده از حرکت حسینی است.
 
امام خمینی
الگو
زیر خیمه حسین