آقای امام حسین (ع)

آقای امام‌حسین!
دلتنگتونیم؛ دلتنگ.

@alfavayedolkoronaieh
@tanhaelaj