شاید سالگرد حاجی شنبه باشه

شاید سالگرد حاجی شنبه باشه ...
ولی ما تلخیِ روز جمعه ۱۳ دی ماه و
یادمون نمیره ...🥀

#حاج_قاسم♥️

@yadegaranir

@alfavayedolkoronaieh🌱