برخیز و باز مادری ات را شروع کن

photo_۲۰۲۰-۱۲-۳۰_۱۳-۴۶-۳۷.jpg

برخیز و باز مادری ات را شروع کن
فضه حریف گریه طفلان نمی شود...
#فاطمیه
@Dellrish

@alfavayedolkoronaieh🌱