قرص خواب

🔰 قرص خواب!

🔸تاریخ درس عبرت است، قصه و داستان نیست...
و تاریخ، زمانی عبرت‌آموز است که زنده باشد. تاریخ مرده، قرص خواب است!
🔸تاریخ مرده حربه‌ای است تا از داستان واقعی امروز غافل باشیم...

📚...مُسْلِم «وَلِیِّ اَمْر» است

#فتنه۸۸
#بصیرت

@tanhaelaj