سالروز ترور روحانی‌انقلابی آیةالله شیخ محمد صدوقی

658655623 330551

سالروز ترور روحانی‌انقلابی

آیةالله شیخ محمد صدوقی
 
رهبرانقلاب
 
نکته مهمی که در زندگی ایشان دیدم، در یزد آقای صدوقی یک امام جمعه فقط نبود. به معنای واقعی کلمه ایشان نماینده امام بود یعنی برای مردم یزد رهبر و امام بود و دقیقا مردم را رهبری میکرد، من سال ۵۷ بعد از آنی که از تبعید آمدیم، من از طریق یزد آمدم که یک سری به آقای صدوقی بزنم و از آن‌جا بیایم به طرف مشهد، یزد که رسیدم، اصلا اوضاع یزد را یک جور دیگر دیدم. دیدم یزد یک کشور دیگری است. کشوری است که حاکم و فرمانروایش آقای صدوقی است و تمام امور مردم را ایشان اداره میکند. البته شهربانی و استانداری و فرمانداریش طاغوتی بود اما وجود آنها در جنب وجود آقای صدوقی یک وجود بی‌معنی‌ای بود. آنها کاری نداشتند. شهر به دست آقای صدوقی میگشت، رهبر یعنی این. من مفهوم رهبری را در عمل مجسم را در رهبری یزد توسط ایشان دیدم. دیدم تمام امور مردم به ایشان ارجاع میشود و ایشان در هر مسأله‌ای یک نظر و رأی قاطعی که مردم را روشن کند ابراز میکند.