یاحسین

535050716 266903

لب خشک و نفس خسته «مدد یا الله»

نامه ام را بده در دست «اباعبدالله»
 
«روزِ پایانی ماه رمضان» لطفی کن
«اربعین» پای پیاده «حرم ثار الله»