خوش‌به‌‌حال خانه‌ی

خوش‌به‌‌حال خانه‌ی
خشتیِ نزدیک حرم!

 

@alfavayedolkoronaieh?
@tanhaelaj