به حال احتضار افتاده این بیمار،اربابم

به حال احتضار افتاده این بیمار،اربابم
تمنا میکنم تجویز کن چای عراقی را

 

@alfavayedolkoronaieh?