انسان

انسان
موجودی بغل زی ست
و بدون بغل میمیرد
و چه بغلی بهتر از آغوش خدا....

 

@alfavayedolkoronaieh