این روزها در مدینه

این روزها در مدینه ، چهار ساله ای خانه داری می‌کند ?

#السلام‌علیک‌یا‌بنت‌الشهیدة(س)

 

@alfavayedolkoronaieh?