یک لقمه کتاب- مبانی مدیریت عاشورایی

 
 الگو‌گیری بشر از عاشورا
انسان‌ها بیش از حرف‌ها و نوشته‌ها، از اشخاص و عملکردها الگو می‌گیرند. تأثیرگذاری یک حادثه یا الگوی رفتاری بر اندیشه‌ها و عمل‌های مردم‌، بیش‌تر از گفتار است و حتی بسیاری از الگوگیری‌ها از گفتار هم‌ریشه در تصدیق رفتارهای الگو دارد.

طرحی برای اندیشه در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی- بحث قدردانی در کربلا

 
گاه تشویق در سازمان به طور عادی انجام می‌شود: عده‌ای بنا به نظر مدیریت مورد تشویق قرار می‌گیرند. تشویقی که شاید برای بسیاری – حتی خود شخص تشویق‌شده- مبهم باشد!