اینجا کجاست؟
آتش به اختیار
از آنجایی که این حرکت پر برکت به صورت کاملا خودجوش و بدون وابستگی به هیچ نهادی ادامه پیدا کرده است، جلوه هایی از کار گفتمانی این نگاه در زمینه های متعددی بروز و ظهور داشته از جمله: