همه توان ِ نداشته اش را که یک جا جمع

photo_۲۰۲۱-۰۱-۱۴_۰۸-۲۳-۲۳.jpg

همه توان ِ نداشته اش را که یک جا جمع
می کرد
می شد یک "سلام "ِ بلند ...
سلام های ِ همسرش
به قدر یک شهر
بی جواب مانده بود ...?

#یا_فاطمه_الزهرا(س)

@bouye_beheshtt

 

@alfavayedolkoronaieh?