ارسالی از مخاطبین

#ارسالی_از_مخاطبین

گفتمش میخواهم پرواز کنم ٬ پروازی به سبک عاشورائیان به سبک یاران حسین علیه السلام به سبک شهدا ٬علماو صدیقین٬ چه کنم!؟
گفت: با بال مگس پرواز کن!
گفتم: بال مگس !؟؟
گفت: آری قطره اشکی برای حسین علیه السلام به اندازه ی بال مگس.

#پرواز_با_بال_مگس

@tanhaelaj