هنر تشکیلاتی آب خوردن (۲)

هنر تشکیلاتی آب خوردن (۲)

 
 عباس باید آخرین نوشنده آب باشد. عباس در آب خوردن هم الگو می آفریند، تا تو هم تشکیلاتی تربیت شوی. فارغ از این نگاه، آب هم نخور! حتی برای آب خوردن هم تشکیلاتی باش! اگر آب هم دستت هست زمین بگذار و اول تشکیلاتت را دریاب! با این مجلس عباس، امام زمان کار دارد. راز تشنگی ساقی را دریاب! «تشنگی» سنگ نشانی است که ره گم نشود. عباس با زیباترین تصویر و فراتر از گفتار، به روایت رفتارش در علقمه به ما مواسات  را فهماند؛ شبیه شدن به امام را آموخت و صفات تشکیلات سازی مانند تسلیم و تصدیق و وفا و نصحیت و خیرخواهی داشتن  را در کنار علقمه تفسیر کرد... 
در نبود این عباس، اگر حسین هم باشی خواهی شکست. او نه فقط ستون خیام و تشکل حسین که اصلاً ستون قامت حسین است. عباس یک عقیده و تفکر است، اندیشه و اعتقادی است که ستون فقرات یک تشکل است؛ تشکیلات در نبود این هویت، ستون فقراتی برای ایستادن نخواهد داشت. از کشیدن عمود خیمه عباس تا شکستن قامت رهبر تشکیلات کربلا یعنی امام حسین همه اشاراتی بر این حقیقت است. «عباس»ی که از دلِ آب هم تشکیلات بیرون میکشد! کسی است که الگوی امام و امت را اینقدر زیبا فهمیده و میفهماند...اگر هنرمند باشی از آب خوردن هم مدرسه تشکیلات خواهی ساخت...
 
برداشتی از اثر "راز عطش ساقی" در دست تحقیق و تالیف
 
حضرت_عباس
تشکیلات
الگوی امام و امت
حجت الاسلام علوی