یک لقمه کتاب - با خدا در اتاق تشریح-۵

و چه خالی است تلنگر این خطبه‌های زندگی‌ساز در کنار جسد اتاق تشریح! 

پس از خواندن آيه اول سوره تكاثر «افزون‌طلبى شما را به خود مشغول داشته تا آن‌جا كه به ديدار قبرها رفته‌ايد؟» فرمود:
1. هشدار از غفلت‌زدگیها
شگفتا چه مقصد بسيار دورى و چه زيارت‌كنندگان بي‌خبرى و چه كار دشوار و مرگبارى! پنداشتند كه جاى مردگان خالى است، آن‌ها كه سخت مايه عبرت‌اند و از دور با ياد گذشتگان فخر میفروشند. آيا به گورهاى پدران خويش مینازند؟ يا به تعداد فراوانى كه در كام مرگ فرو رفته اند؟ آيا خواهان بازگشت اجسادى هستند كه پوسيده شده و حركاتشان به سكون تبديل شده است؟ آن‌ها مايه عبرت باشند سزاوارتر است تا تفاخر! اگر با مشاهده وضع آنان به فروتنى روى آورند، عاقلانه تر است تا آنان را وسيله فخرفروشى قرار دهند! اما بدان‌ها با ديدههاى كم‌سو نگريستند و با كوته‌بينى در امواج نادانى فرو رفتند، اگر حال آنان را از خانه هاى ويران و سرزمينهاى خالى از زندگان، میپرسيدند، پاسخ میدادند:
آنان با گمراهى در زمين فرو خفتند و شما ناآگاهانه دنباله‌روى آنان شديد. بر روى كاسههاى سر آن‌ها راه میرويد و بر روى جسدهايشان زراعت مىكنيد و آنچه به جا گذاشته اند، میخوريد و بر خانه هاى ويران آن‌ها مسكن گرفته ايد و روزگارى كه ميان آن‌ها و شماست، بر شما گريه و زارى میکند. آن‌ها پيش از شما به كام مرگ فرو رفتند و براى رسيدن به آبشخور از شما پيشى گرفتند.
 
 
 
با خدا در اتاق تشریح
نهج البلاغه
حجت الاسلام علوی
زیر خیمه حسین