145064090 27818

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

آخرین جلسه فصل ۲
دوره مطالعاتی بهار اندیشه 
 
توحید وطبقات اجتماعی 
 تاثیرات روانی توحید
 
با حضور: 
حجت الاسلام علوی
 
 دوشنبه ۱۲ آذر
 ساعت ۱۸ 
 عمارت صادقیه
 

941178660 29509

1-ویژگی های کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

2-جزوۀ ترتیبی و موضوعی
3-معرفی منابعی برای کار بیشتر
4-فهرستی ازپیشنهادات
5-بررسی شیوه های کلاس داری استاد سید علی حسینی
6-دعوتی برای نوشتن
7-الهیات اجتماعی از توحید تا تمدن
8-مروری برداده های کتاب شناسی
9-#رهبر_قرآنی (شناخت ابعاد وجودی رهبری عزیزمان)
10-هنر استاد سید علی حسینی از زبان دیگران
11-روش ها و مبانی فکری موجود در اثر
12-اولویت شناسی در بحث توحید
13-اصل توحید برای نظام جامعه چه پیشنهاد می دهد؟
14-توحید در جهان بینی 
15-توحید در ایدئولوژی

 828618994 29511
 طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
مروری برجلسه ۱۲ آذرماه
 
توحید
 
1-از توحید تا جامعه توحیدی
2-امتدادهای بحث توحید
3-بررسی امتداد توحید در مباحث امامین انقلاب
4-آثار و برکات توحید
5-رجوع و استمدادی از مبحث "نویدها"
6-دوران جدید عالم!
7-معرفی منابعی ضروری و مهم برای تکمیل مطالعات