544561538 39961

 آموختنی ها (٢)

آنچه در جلسات جبهه سازی و شبکه سازی انقلابی آموختیم:
 
تشکیلات دینی: «نظام تحقق منظومهی دین در اجتماع بر پایه ی تقوا و نظم تحت ولایت حجت خدا»

آموختنی ها (٢)

آنچه در جلسات جبهه سازی و شبکه سازی انقلابی آموختیم:
تشکیلات دینی: «نظام تحقق منظومهی دین در اجتماع بر پایه ی تقوا و نظم تحت ولایت حجت خدا»

نسخه ها

 
منابعی که در جلسات بیماری‌های تشکیلاتی معرفی شد:
 
نشریه ی حلقه وصل (دوهفته نامه فرهنگی تشکیلاتی)
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن: انتشارات صهبا
ولایت و حکومت: انتشارات صهبا
 ترجمه تفصیلی آیه الکرسی: انتشارات صهبا
توحید، نفی عبودیت غیر خدا: انتشارات صهبا
شذرات المعارف: آیت الله شاه آبادی
تشکیلات انقلابی بستری برای رویش امت واحده: سعید سعادتی
مسئولیت و سازندگی: علی صفایی حائری
راهنمای راهبری: مجید محمدزمانی و حمیدرضا محمدی
صوت 10 جلسه سخنرانی حجت الإسلام پناهیان در دانشگاه هنر با موضوع «زاویه دید»: سایت بیان معنوی* نشریه ی حلقه وصل (دوهفته نامه فرهنگی تشکیلاتی)
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن: انتشارات صهبا
ولایت و حکومت: انتشارات صهبا
 ترجمه تفصیلی آیه الکرسی: انتشارات صهبا
توحید، نفی عبودیت غیر خدا: انتشارات صهبا
شمریت و حریت: سید علی اصغر علوی
شذرات المعارف: آیت الله شاه آبادی
تشکیلات انقلابی بستری برای رویش امت واحده: سعید سعادتی
مسئولیت و سازندگی: علی صفایی حائری
راهنمای راهبری: مجید محمدزمانی و حمیدرضا محمدی
صوت 10 جلسه سخنرانی حجت الإسلام پناهیان در دانشگاه هنر با موضوع «زاویه دید»: سایت بیان معنوی
 
بيماريهاي تشكيلاتي
 دوره بدريون٢
دوره تخصصي تشكيلات 
منابع
حجت الاسلام علوی