افتتاحیه سومین دوره تربیت مربی و مدرس کشوری

106077363 333803

افتتاحیه سومین دوره تربیت مربی و مدرس کشوری 
شبکه فرهنگی - تربیتی بینش مطهر 
با محوریت آثار شهید مطهری
 
سخنران: حجت الاسلام علوی 
مسئول دبیرخانه بینش مطهر استان یزد
 
مکان : دانشکده پیراپزشکی
رمان : سه شنبه 98/4/18 از ساعت 17 تا 19 
 
دبیرخانه بینش مطهر یزد