320590546 99422

  منتشر شد ... با خدا در اتاق تشریح

 
به لطف خدا و با همت دوستان عاشورایی مان در نشر سدید، کتاب «با خدا در اتاق تشریح» منتشر شد...
 از مجموعه کتب عاشورایی زیر خیمه حسین علیه السلام
 
 
 
با خدا در اتاق تشریح
حجت الاسلام علوی
کتاب
زیر خیمه حسین
 

360151150 76820

معرفی کتاب- مبانی مدیریت عاشورایی 

در این نوشتار، سید علی اصغر علوی در حوزۀ مطالعات عاشورایی، روشی مبتنی بر اصول موجود استنباطی و روش تحقیقی پیشنهاد می‌دهد،