دل انگیزترین فصل مدیریت


jozveجزوه «دل انگیزترین فصل مدیریت» منتشر شد.
معرفی مجموعه آثار سید علی اصغر علوی در حوزه مدیریت با تکیه بر مباحث عاشورایی.