"مسیر منیر" منتشر شد...

491480269 281065

"مسیر منیر" منتشر شد...

سیری حجیت محور در مطالعات اسلامی
 
این اثر به همت گروه پژوهشی اصحاب صراط سوی و به قلم حجت الاسلام امیر رضاقلی و با مقدمه حجت الاسلام علوی و دکتر بیگدلی منتشر شد.