"پیرامون تهاجم فرهنگی" منتشر شد...

814223743 252766

"پیرامون تهاجم فرهنگی" منتشر شد...

گفتارهایی منظم در باب جنگ نرم
 
این اثر به همت گروه پژوهشی اصحاب صراط سوی و به تحقیق و تالیف حجت الاسلام امیر رضاقلی و با مقدمه حجت الاسلام علوی و دکتر بیگدلی منتشر شد.